تزریق گاز دی اکسیدکربن در یکی از مخزن های گازی با هدف ازدیاد برداشت گاز

تزریق گاز دی اکسیدکربن در یکی از مخزن های گازی با هدف ازدیاد برداشت گاز

با افزایش غلظت گاز دی ‌اکسیدکربن در جو کره زمین به تازگی روشهای زودبازده کاهش انتشار این گاز مانند تزریق دی‌ اکسیدکربن با مقاصد ازدیاد برداشت و ذخیره ‌سازی زیرزمینی مطرح شده است.
بررسی بر روی یخ های قطب جنوب مشخص کرده که با افزایش استفاده از سوخت های فسیلی میزان غلظت دی اکسید کربن در جو طی ٢٠٠ سال اخیر از ٢٨٠ppm به ٣٨٠ppm رسیده است.
مصرف سوخت های فسیلی در سراسر دنیا باعث تولید سالانه ٢٧ میلیارد تن دی اکسید کربن می شود که آثار سوء بسیار بر آب و هوا دارد. این آمار در خصوص احتراق سوخت های فسیلی در کلیه بخش های ایران از ٢٧١,٧ میلیون تن دی اکسید کربن در سال ١٣٧٧، به ۴۵٣.٧ میلیون تن در سال ١٣٨٧ افزایش داشته است.
از این رو ارائه راهکارهای کنترل و کاهش انتشار این گازها، یکی از مهمترین الویت های پژوهشی است که یکی از مهمترین روش ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، تزریق آن ها در ساختار زمین شناسی است.
این فرآیند به عنوان یک فرآیند زودبازده مطرح است که می تواند سبب کاهش حجم زیادی از انتشار در جو شود.
در این روش دی اکسید کربن از منابع انتشار گرفته شده و توسط خط لوله به محل تزریق منتقل می شود و توسط چاه های تزریقی در سازندهای زیرزمینی ذخیره می شود.
از طرفی یکی از روش هایی که برای اقتصادی کردن فرآیند ذخیره دی اکسید کربن انجام می شود، پیوند این فرآیند با عملیات ازدیاد برداشت نفت و گاز است.
در این فرآیند میزان زیاد دی اکسید کربن در مخزن تزریق می شود که باعث ازدیاد برداشت نفت و یا گاز شده و کاملا عملیات را از لحاظ اقتصادی توجیه می کند.
در مقاله «بهینه‌یابی همزمان فرآیند ازدیاد برداشت گاز و ذخیره ‌سازی دی‌ اکسیدکربن در مخزن های گاز طبیعی» فرآیند تزریق دی ‌اکسیدکربن با هدف ازدیاد برداشت گاز و ذخیره ‌سازی زیرزمینی دی‌ اکسیدکربن (EGR/CCS) در یکی از مخزن های گازی جنوب ایران بررسی شده است.
مطالعات نشان می دهد که تزریق دی ‌اکسیدکربن در مخازن گازی چنانچه در شرایط بهینه (الگوی تزریق و شرایط عملیاتی مناسب و در حالت دی‌اکسیدکربن خالص) انجام شود، نه تنها باعث تولید مقادیر زیادی از گاز باقی‌مانده مخزن (ازدیاد برداشت گاز) می‌ شود، بلکه می‌ تواند زمینه ذخیره ‌سازی و جلوگیری از انتشار مقادیر عظیم این گاز گلخانه‌ای را فراهم کند.
در نهایت فرآیند ازدیاد برداشت گاز/ذخیره‌سازی دی ‌اکسیدکربن به علت افزایش ضریب برداشت مخزن و درآمدهای حاصل از مکانیزم توسعه پاک (CDM) و همچنین کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن، می ‌تواند مزیتهای اقتصادی و زیست محیطی فراوانی داشته باشد.

خبر ویژه
0 دیدگاه