ذخایر نفت درجای آزادگان شمالی ٣٠ درصد افزایش یافت

ذخایر نفت درجای آزادگان شمالی ٣٠ درصد افزایش یافت

مطالعات مهندسی نفت میدان آزادگان شمالی حاکی از افزایش ٣٠ درصدی ذخیره نفت درجای این میدان نسبت به برآوردهای طرح جامع توسعه (MDP) اولیه میدان در سال ٨٧ است.
محمدرضا اسدی، مدیر مهندسی شرکت متن در گفتگو با خبرنگار شانا از جمله دستورکارهای مدیریت مهندسی نفت شرکت متن را تهیه و نهایی سازی، برنامه جامع توسعه میدان ها (MDP) و مطالعات مفهومی در رابطه با تاسیسات اعلام کرد و افزود: براین اساس پارسال MDP فاز ٢ میدان یادآوران نهایی شد و تنها بخش باقیمانده، مدت زمان اجرای کار و برآورد قیمت است که باید نهایی شود.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده درباره توسعه فاز ٢ میدان آزادگان شمالی، ادامه داد: برآوردهای انجام شده حاکی از این است که نفت درجای این میدان ٣٠ درصد بیش از برآوردهای اولیه انجام شده در مطالعات MDP اولیه در سال ٨٧ است.
مدیر مهندسی نفت شرکت متن، نفت درجای میدان را یک واقعیت فیزیکی دانست که با انجام فعالیتهای حفاری و اخذ اطلاعات جدید، برآوردها براساس مطالعات انجام شده با استفاده از اطلاعات جدید بدست آمده دقیق تر و به روز می شود.
اسدی درباره عملکرد پارسال این شرکت در بخش مهندسی نفت، گفت: سال گذشته با شروع حفاری حدود ١٠٠ حلقه چاه بیش از ٢۵٠ هزار متر حفاری انجام شد که عملیات حفاری ۶٠ حلقه چاه به پایان رسیده است و برخی از چاه ها هم به تولید رسیده اند.

خبر عادی
0 دیدگاه