شاخصهای عملکردی بهداشت شامل هشت عنصر برای مقایسه با شاخصهای مشابه در شرکتهای نفتی دنیا

شاخصهای عملکردی بهداشت شامل هشت عنصر برای مقایسه با شاخصهای مشابه در شرکتهای نفتی دنیا

پنجمین کمیته تخصصی بهداشت حرفه ای وزارت نفت در سال ٩۴ با هدف ایجاد یکپارچگی در شاخصهای عملکردی بهداشت به منظور فراهم کردن امکان مقایسه با شاخصهای مشابه در شرکتهای نفتی معتبر دنیا، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شانا، شاخصهای عملکردی بهداشت شامل هشت عنصر برنامه ریزی و ارزیابی خطرات بهداشتی، بهداشت صنعتی و کنترل در محیط کار، مدیریت اورژانس پزشکی، مدیریت بیماریها در محل کار، تناسب ارزیابی شغلی و نظارت بهداشتی، ارزیابی اثرات بهداشتی، مدیریت گزارش دهی و ثبت سوابق بهداشتی، رابطه بهداشت عمومی و افزایش بهداشت که هر کدام مشتمل بر زیر گروههای اختصاصی است که این شاخصها، مبنای چک لیست بازدید و ممیزی شرکتهای اصلی نیز قرار می گیرد.

براساس این گزارش، برنامه ریزی و ارزیابی خطرات بهداشتی، بهداشت صنعتی و کنترل مواجهه در محیط کار و مدیریت گزارش دهی و ثبت سوابق بهداشتی به طور صددرصدی در سال ٩۴ در دست اجرا قرار می گیرند.

لازم به ذکر است که بخشهای مشترک با طب صنعتی به موازات فعالیتهای ذکر شده در دستور کار قرار خواهد داشت.

روسا و نمایندگان چهار شرکت اصلی نیز با استقبال از ایجاد یکپارچگی در شاخصهای عملکردی بهداشت، خواستار ارائه آموزش برای سهولت در اجرا شدند.

در این جلسه بر تهیه و آموزش راهنماهای آموزش الگوی صحیح شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و روش اجرایی شاخصهای ارزیابی عملکرد واحد بهداشت حرفه ای، استراتژیهای اندازه گیری و نمونه برداری عوامل شیمیایی، استراتژیهای اندازه گیری صدا، راهنمای کنترل صدا، راهنمای کنترل عوامل شیمیایی برای امسال نیز تاکید شد.

همچنین در این جلسه بر نظم و هماهنگی در عملکرد شرکتها، مطابق اهداف تبیین شده در کمیته تخصصی و همسو با مصوبات شورای هماهنگی مدیران اچ اس یی تاکید شد.

شایان ذکر است، در این جلسه گزارشی از پژوهش انجام شده در شرکت ملی نفت با عنوان «تعیین و محاسبه هزینه های بیماریهای ناشی از کار نسبت به کل هزینه های اصلاحی در شرکت ملی نفت» ارائه شد.

خبر ویژه
0 دیدگاه