پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی میدان نفتی آزادگان جنوبی

پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی میدان نفتی آزادگان جنوبی

کارفرما:
شرکت مهندسی و توسعه نفت

نوع پروژه:
مهندسی، تامین و ساخت (EPC)

موقعیت جغرافیایی پروژه:
استان خوزستان، ۸۰ کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز، دشت آزادگان و در نقطه صفر مرزی با کشور عراق

شرح مختصری از اهداف پروژه:
توسعه بخش جنوبی میدان نفتی آزادگان طی دو فاز، در فاز اول توسعه، تولید ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز و ۱۹۷ میلیون فوت مکعب گاز و در فاز دوم توسعه، افزایش تولید نفت تا سقف ۶۰۰ هزار بشکه در روز می باشد.

توصیف میدان:
در ﻓﺎز اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ آزادﮔﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ, ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز از ۱۷۶ حلقه چاه جدید به اضافه ۲۵ حلقه چاه موجود (جمعاً ۲۰۱ حلقه چاه) ﺑﻮاﺳﻄﻪ ده واﺣﺪ ﺟﻤﻊ‌آوری ﻣﺮﻛﺰی (Manifold) و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺎز از ﻧﻔﺖ (GOSP) ﺷﻤﺎﻟﻲ و جنوبی ﺟﻤﻊ‌آوری و ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﺮآورش ﻣﺮﻛﺰی (CTEP) اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. از مجموعه ۱۷۶ چاه جدید ۱۵ عدد در مرحله Early Production اجرا خواهد شد، ۵ عدد چاه Appraisal تشکیل می‌گردد. ضمنا ۵ عدد چاه Water Disposal جهت تزریق آبهای استحصالی از واحد CTEP حفاری خواهد گردید.
واﺣﺪﻫﺎی ﺟﻤﻊ‌آوری اﺻﻠﻲ (Manifolds) ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﺎه و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ (Vent) ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺿﻄﺮاری ﻓﺸﺎر اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮاﺣﻲ واﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ وارد واﺣﺪﻫﺎی ﺟﻤﻊ‌آوری می‌شود ﺑﺴﻤﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺎز از ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ(GOSP) ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺧﻲ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﺎﻫﻬﺎ در واﺣﺪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻔﺖ ﺧﺎم وارده ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺑﺼﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﺮآورش ﻣﺮﻛﺰی (CTEP) اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

شرح کار:
اجرای تاسیسات سرچاهی ۵۸ حلقه چاه و اجرای ۶۴ خط جریانی به Manifold و GOSP South در شرح کار موضوع پروژه این شرکت می باشد.

  • بررسی و تایید مطالعات مهندسی پایه پروژه
  • خدمات طراحی و مهندسی تفصیلی
  • خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • خدمات تهیه کالا
  • عملیات اجرایی در بخش های: سیویل، سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی، لوله کشی، تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار، ابزار دقیق، برق و مخابرات، ایمنی و خط لوله
  • خدمات آزمایش و بازرسی فنی و کنترل کیفی
  • عملیات پیش راه اندازی پروژه (Pre-Commissioning)
  • عملیات راه اندازی پروژه و آزمایش عملکردی
  • عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه

Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 61

Notice: Undefined variable: c in C:\Inetpub\vhosts\oeid.ir\httpdocs\site\wp-content\themes\gaga-lite\template-parts\content-single.php on line 62
0 دیدگاه