تاسیسات سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش

تاسیسات سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش

موقعیت جغرافیایی:
این میدان در ۷۰ کیلومتری غرب اندیمشک قرار دارد.

شرح کار مختصر:
احداث تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی چاه های تولیدی جدید P1 تا P4 و چاههای تزریقی G1 و G2
طراحی، تامین و نصب کنترل پانل های هیدرولیکی چاه های P1 تا P4 و G1 و G2 و تامین کنترل پانل های چاه های ۸ و ۹ چشمه خوش

پروژه های جاری
0 دیدگاه