اتوماسیون اداری

برای ورود به سامانه اتوماسیون اداری پرگار ( برید ) ابتدا با استفاده از OEID Connect متصل شوید و سپس وارد شوید.

ورود به اتوماسیون