خط مشی

بسمه تعالی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی (OEID)

 

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص، سیستم های پیشرفته و دانش فنی روز دنیا، در زمینه توسعه میدان های نفت و گاز فعالیت می نماید. این شرکت پروژه های خود را به صورت خدمات مدیریت، مدیریت پیمان، پیمانکار عمومی و خدمات مشاوره، اجرا می نماید ودر راستای توسعه کیفی و کمی پروژه ها، حفظ محیط زیست، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی محیط کار بر اساس استانداردهای  ISO9001:2008، ISO14001:2004، OHSAS18001:2007 و ISO/TS29001:2010 رئوس خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

 

  • توسعه بازار از طریق شرکت در مناقصات صنایع بالادستی و تلاش در جهت افزایش تعداد و تنوع پروژه ها
  • افزایش سودآوری و کاهش هزینه ها از طریق مدیریت بهینه منابع
  • توسعه دانش فنی و ارتقاء کیفیت مدیریت، نظارت و اجرای پروژه ها با استفاده از نیروی متخصص و دستیابی به  دانش فنی روز صنعت نفت و گاز
  • تلاش در جهت ارتقاء رضایت ذینفعان از طریق شناسایی و تامین نیازها و انتظارات ایشان در چارچوب تعهدات قانونی
  • توسعه منابع انسانی توانمند و وفادار به ارزش ها و آرمان های شرکت و تکریم ، ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت کارکنان
  • تلاش در جهت پیشگیری از مصدومیت و بیماری و بهبود مستمر مدیریت و عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی  از طریق تامین محیط کار مناسب و ایمن و توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت
  • تلاش در جهت حفظ محیط زیست از طریق شناسایی، کنترل و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی، استفاده بهینه از منابع و انرژی و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی

اینجانب با اعتقاد کامل به مفاد این خط مشی و پایبندی به اجرای اصول و بازنگری سالیانه آن تعهد خود را نسبت به رعایت قوانین، مقررات و الزامات کیفی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی مرتبط با فعالیتهای شرکت و بهبود مستمر سیستم های فوق اعلام نموده و از کلیه همکاران انتظار دارم تا با همدلی و همراهی خود، زمینه های تحقق رئوس آن  را فراهم نمایند.

مـدیر عـامـل

شماره سند : MP-03