اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

 

بهزاد محمدي
رييس هيأت مديره

مهرزاد صفوت
مديرعامل و نايب رئيس هيأت مديره

سيد محمدجواد احمدي ابهري
عضو اصلي هيأت مديره
احمدرضا ریاحی پور
عضو اصلي هيأت مديره

مجید حبیبی
عضو هیئت مدیره
فرزاد حاجیوند
عضو هیئت مدیره